بی‌تدبيری در قبال امنيت دانشمندان هسته‌ای

مجلس اجازه بی‌تدبیری درباره دانشمندان هسته‌ای کشور که در واقع سرمایه‌های ملی ما هستند را نخواهد داد.