نباید در دین افراط وجود داشته باشد

مسلمانان باید بکوشند تابنده خالص خداوند باشند نه اینکه، با اعمال خود مردم را از اسلام و دین دور کنند.