اوقاف برای مقابله با خرافات تعارف ندارد

معاون سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه سازمان اوقاف برای مقابله با خرافات تعارفی ندارد، گفت: آسان‌سازی وقف برای مشارکت جمعی در انجام امور خیریه از جمله طرح‌های سازمان اوقاف و امور خیریه کشور است.