عواید فیلم «شب واقعه» به بازسازی آبادان اختصاص یابد

تهیه کننده «شب واقعه» در مراسم عقد قرارداد اکران این فیلم در مزار شهید دریاقلی سورانی پیشنهاد کرد: عواید فروش این فیلم به بازسازی شهر آبادان اختصاص یابد.