کلیپ/ محمود خاوری پای صحبت های آقا میری

گل بود به سبزه نیز آراسته شد