۴ گزینه جدی برای ریاست اداره کل کتاب

این روزها در معاونت فرهنگی مذاکره با برخی چهره‌ها برای مدیرکلی کتاب وزارت ارشاد یا همان دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی در حال انجام است.

نقدی بر سیاه‌نمایی‌های «منِ این نسل»

«من این نسل»، کتابی داستان گونه است که نویسنده در آن تفسیر خود به عنوان یک نسل سومی و تفاوت و آنچه که وی عدم فهم مشترک بین نسل سوم و نسل اول انقلاب می داند را در قالب گفتگو با یک نسل اولی روایت کرده است که سیاه نمایی بسیار در کتاب مذکور دیده می شود.

شجاعی صائین به مدیریت «اداره کتاب» رسید

برای پذیرش این مسئولیت با من صحبت شده بود و با توجه به بحث بازنشستگی بنده، منتظر بودیم که مجوز اشتغال به کارمان بیاید که طبق صحبت آقای صالحی (معاون فرهنگی وزیر ارشاد) دستور آن داده شده و این مشکل برطرف شده است.