بازگشت اتباع‌غیرقانونی هنجارشکن

معاون اداره‌کل اتباع خارجی استان تهران گفت: اتباع غیرقانونی هنجارشکن به کشور خود بازگردانده می‌شوند.