درخواست استعفا از رهبر حزب کارگر انگلیس

نمایندگان پارلمان انگلیس از رهبر حزب کارگر درخواست کردند از این سمت استعفا دهد.