دفاع معاون روحانی از ابتکار احمدی‌نژاد

سامانه‌ای که معاون اجرایی حسن روحانی آن را بهترین پل ارتباطی مردم با دولت خوانده و تأکید دارد مردم برای حفظ شأن خود در ارتباط با دولت‌مردان از آن استفاده کنند، از ابتکارات محمود احمدی‌نژاد است