مستند سازی اسلام فرانسه در «استرارزبورگ»

مسلمانان فرانسه مستند زندگی خود را در مسجد جامع «استرارزبورگ» به تصویر می کشند.