تحقیقی درباره عشق «ملوان زبل» به اسفناج

یک دانشمند مدعی شده است که عشق «ملوان زبل» به اسفناج، در حقیقت ناشی از یک اشتباه تاریخی بوده است.