3 پست جدید برای خواهرزاده روحانی

1-مشاور رئیس دفتر رئیس جمهور 2-رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری 3-سرپرست گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری.