ایراد شورای نگهبان به اصلاحیه قانون انتخابات

سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی گفت: وظایفی که برای هیئت اجرایی انتخابات از سوی مجلس به تصویب رسیده، دارای ابهام است که به این منظور به قوه مقننه جهت اصلاح، ارجاع شده است.