هزینه تعویض و صدور شناسنامه‌های جدید

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت‌احوال کشور با بیان اینکه تاکنون تنها برای پنج میلیون نفر توانستیم شناسنامه جدید صادر کنیم، گفت: اگر بحث‌های اعتباری سازمان ثبت‌احوال حل شود، مشکلات خاصی در این زمینه وجود ندارد. چرا که مشکل اصلی، تامین اعتبار تولید شناسنامه است.

ازدیاد متقاضیان درخواست تغییر سن

مردان به دلیل برخی از مزایایی خواستار افزایش سن و زنان خواستار کاهش سن و سال هستند.