200هزار موشک اسرائیل را نشان رفته است

ما عقیده داریم که ایران به گسترش برنامه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد و هوشمندانه با فشارهای داخلی و خارجی برخورد می‌کند. نظام ایران بر این باور است که احتمال حمله نظامی اندک است.