اعترافات يكي از متهمين اغتشاشات اخير تهران

افرادي كه صورت خود را پوشانده بودند شيشه هاي الكل و بنزيني همراه داشتند اما خود آنها اين شيشه‌هاي بنزين را پرتاب نمي‌كردند و به افرادي كه اكثرا جوان بودند مي‌گفتند كه تو قدرت‌ پرتاب خوبي داري و ديدم كه آن سنگ را به خوبي پرتاب كردي اين شيشه را هم بگير و به سمت نيروي انتظامي پرتاب كن .