قالیباف: توافق ژنو افتخاری برای ایران است

اتفاقاتی که طی این چند روزه در مذاکرات ژنو رخ داد این حسن را داشت که به قدرتهای بزرگ و یک جانبه نگر این را بفهماند که با ظلم و زور نمی توان کار را پیش برد و راهی جز متانت و قبول خواسته ملتهای دیگر وجود ندارد