اصل ۴۴ و این ۴۴ نفر

آقای محترمی که هم اکنون نقش پررنگی در دولت دارد در یک برنامه تلویزیونی در خصوص واگذاری کشتیرانی با صراحت گفت: «وقتی از بخش خصوصی صحبت می‌کنیم که کسی می‌آید و کشتی از ما می‌خرد باید بدانیم از یه آدم یه لا قبا حرف نمی‌زنیم». نکته همین جاست از میان ۷۵ میلیون ایرانی که ظاهرا همه یه لا قبا هستند!