طراحی دال­های مطلوب گفتمان دولت آتی

دال‌های گفتمان دولت یازدهم در حالت مطلوب و آرمانی (اسلامی)، چگونه باید باشد؟ به عبارت دیگر، دولت یازدهم باید واجد چه خصوصیات و اوصاف گفتمانی باشد تا بتوان آن را یک دولت ایده¬آل و اسلامی قلمداد نمود؟