دولت لیست اقشار پردرآمد را دارد

فرماندار تهران گفت: من معتقد نیستم آدم فقیر در تهران وجود ندارد اما این را هم قبول دارم که تعداد آنها زیاد نیست.