هشدار سازمان ملل درباره بحران انسانی سوریه

یک مقام رسمی سازمان ملل متحد اذعان کرد، این سازمان نمی تواند با سرعت وخامت اوضاع در سوریه پیش برود و هماهنگ شود.