ایجاد شبکه ماهواره‌ای برای مقابله با اسلام سیاسی

ارات در یکی دو سال گذشته، یعنی از زمان سقوط رژیم «حسنی مبارک» دیکتاتور سابق مصر که به قدرت گرفتن جنبش اخوان المسلمین و روی کار آمدن «محمد مرسی» رئیس جمهور مصر منجر شد، با یک مشکل اساسی مواجه شده و آن قدرت گرفتن جنبش اسلامگرا در امارات است.