توصیف «النهار» از سعید جلیلی

مقاومت واژه ای است که هیچ گاه از زبان جلیلی نیفتاده است. در دوران تبلیغات انتخاباتی اش بیش از پیش از این واژه استفاده کرده است. این واژه فقط مختص به مسائل استراتژیک نبوده است، شامل همه چیز می شود. اقتصاد مقاومتی، رسانه مقاومتی، خانواده مقاومتی.