عطار، گرانيگاه ادبيات عرفاني

25 فروردين ماه، روز بزرگداشت عطار نيشابوري، بهانه اي است براي نگاهي به زندگي و ويژگي هاي اين شاعر پر آوازه در حوزه ادب و عرفان؛ عطار شاعري است كه اساتيد ادب فارسي از وي به عنوان گرانيگاه و مركز ثقل ادبيات عرفاني ياد مي كنند.