آمریکایی‌ها دست به دامان «ارفعی» شدند

عبدالمجید ارفعی؛ نخستین مترجم منشور کوروش به درخواست رئیس مؤسسه شرق‌شناسی شیکاگو قرار است الواح هخامنشی را که در توقیف دادگاه آمریکا است ترجمه کند.