کوروش پرستان برای او وصیت‌نامه جعل کردند

فرزندان من، دوستان من! من اکنون به پایان زندگی نزدیک گشته‌ام. من آن را با نشانه‌های آشکار دریافته‌ام. وقتی درگذشتم مرا خوشبخت بپندارید و کام من این است که این احساس در کردار و رفتار شما نمایانگر باشد، زیرا من به هنگام کودکی، جوانی و پیری بخت‌یار بوده‌ام.

آمریکایی‌ها دست به دامان «ارفعی» شدند

عبدالمجید ارفعی؛ نخستین مترجم منشور کوروش به درخواست رئیس مؤسسه شرق‌شناسی شیکاگو قرار است الواح هخامنشی را که در توقیف دادگاه آمریکا است ترجمه کند.