شیعه و سنی باید به مشترکات چنگ بزنند

ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﻭﺣﺪﺕ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﻠﺒﺎ ﻭ ﻟﺴﺎﻧﺎً ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﻭﺣﺪﺕ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﯼ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺰﺕ، ﺣﺮﻣﺖ ﻭ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻭﺣﺪﺕ ﻭ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﮕﯽ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﻫﺮ ﺩﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺩﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﺦ ﻭ ﺑﻦ ﺑﺮﮐﻨﺪ.

مولوی‌عبدالحمید: محبت اهل‌ بيت از اعتقادات اهل‌ سنت است

از مقام معظم رهبري تشکر مي کنم که به فکر عالم اسلام هستند و براي وحدت امت اسلامي دغدغه دارند و تشکيل مجمع تقريب مذاهب اسلامي از ابتکارات ايشان است که مي خواهند همه مسلمانان در کنار هم قرار گيرند.