تعریف «کاربر اینترنت» تغییر کرد

مجری پروژه نظام پایش شاخص های ICT گفت: براساس تعریف جدید اتحادیه جهانی ارتباطات کاربر اینترنت کسی است که در طول سه ماه گذشته با هر فناوری ارتباطی به شبکه اینترنت متصل بوده و این زمان در تعاریف قبلی ۱۲ ماه بوده است.