شعر: هدیه کردیم به سگها سر آهوها را

هدیه کردیم به سگها سر آهوها را | کوچ دادیم از این بام پرستوها را || برد جان، داد دو نان، گفت که: «بردم! بردی!» |کیست تصدیق کند کذب ترازوها را؟

شعر: ما سرنوشت خسته دلان را رقم زديم

ما سرنوشت خسته دلان را رقم زديم|با تيغ عشق بر سر ديو ستم زديم || سلطان سوار دوش رعيت؟! چرا چنين؟|طوفان شديم و قاعده ها را به هم زديم