رحیمی رییس دیوان محاسبات شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امین حسین رحیمی را به عنوان رییس دیوان محاسبات انتخاب کردند.