تا پایان سال آوارگان سوری دوبرابر می‌شوند

مسئول هماهنگی منطقه ای کمیته پناهندگان سازمان ملل گفت که درگیری های سه ساله در این کشور موجب شده است که نزدیک به 8 هزار کودک سوری از خانواده های خود را از دست بدهند و در آوارگی بسر ببرند.