کاشانی و پزشکیان، داوطلبان دیگر پاستور

سید احمد کاشانی و مسعود پزشکیان ثبت نام کردند.