دود سیاه برای دومین بار برخاست

با برخاستن دود سیاه از فراز کلیسای سیستین، دور دوم رأی‌گیری برای انتخاب پاپ جدید هم بی‌نتیجه به پایان رسید.