انتشار جلد ۱۲ «یادداشت‌های شهید مطهری»

در این مجلد به موضوعات فلسفه، کلام، پراکسیس، دیالکتیک، تضاد، ماتریالیسم تاریخی، روح و روان، ربا و بانک، نماز و برخی از مسائل متفرقه پرداخته شده است.