«قرآنِ هنری و هنرِ قرآنی» منتشر شد

نخستین دفتر «قرآن ِهنری و هنرِ قرآنی» به قلم استاد «محمدعلی معلم‌دامغانی» توسط موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری منتشر شد.