يك آمریکایی۳میلیون نسخه قرآن منتشر کرد

یک مسلمان شیعه درآمریکا تاکنون چهل و چهار سبک نگارشی مختلف قرآن کریم را به زبان های زنده دنیا در تیراژ بیش از سه میلیون نسخه منتشر کرده است.