تمسخر جراحانی که زیرمیزی نمی‌گیرند

عضو انجمن جراحان عمومی ایران گفت: در بیمارستان ما فقط ۲ پزشک زیرمیزی نمی‌گیرند. پزشکانی که زیرمیزی دریافت نمی‌کنند مورد تمسخر سایرین قرار می‌گیرند.