اخوان در انتخابات انجمن دانشجوئی شکست خورد

براساس نتایج اولیه انتخابات انجمن‌های دانشجوئی دانشگاه‌های مصر؛ دانشجویان عضو اخوان المسلمین در برخی دانشگاه‌ها هیچ رأیی کسب نکرده‌اند.