صوت: درس‌گفتارهای اندیشه سیاسی اسلام دکتر جلیلی

دکتر جلیلی از اواسط دهه شصت پژوهش های متعددی را در حوزه اندیشه سیاسی اسلام دنبال کرده است. سیاست خارجی پیامبر رساله کارشناسی ارشد ایشان بوده که ترجمه عربی آن در خارج از کشور به چاپ های متعدد رسیده است . دکتر جلیلی بنیان های اندیشه سیاسی اسلام در قرآن را در رساله دکتری خود بحث کرده و سالهاست این سرفصل را در دانشگاههای امام صادق و تهران تدریس می کند.

هدایت مردم، کارویژه یک دولت دینی است

یک‌سری کارویژه‌ها را همه دولت‌ها وظیفه خود می‌دانند و انجام می‌دهند؛ اما یک‌سری کارویژه‌ها وجود دارند که برخی به آنها قائل هستند و برخی نیستند. برخی از وظایف به‌نوعی، خاص اندیشه اسلامی است. عده‌ای چون می‌بینند این کارویژه‌ها در دولت‌های دیگر دنیا وجود ندارند، اصل آنها را نفی می‌کنند؟ اما در اندیشه دینی، هدایت یک کارویژه بزرگ پیامبران و یک فرصت است.

پیدایش انقلاب اسلامی با احیای اندیشه سیاسی اسلام اتفاق افتاد

مهمترین ویژگی موجود در انسان شناسی اسلامی كه دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) مبین آن است، قائل شدن به ویژگیهای ذاتی و فرازمانی برای انسان و در كنار آن ویژگیهای اكتسابی با دو گرایش خیر و شر است.

موضوع دومین کنگره علوم انسانی اسلامی

مسئول کمیته دانشگاهی دومین کنگره بین‌المللی علوم انسانی «اندیشه سیاسی اسلام» را موضوع اصلی و محوری در انتخاب مقالات علمی-پژوهشی برگزیده از سوی کمیته داوران این کنگره عنوان کرد.