تفاوت اسلام ناب با اسلام آمریکایی

محمد شجاعی از اساتید اخلاق، تفاوت اسلام ناب با اسلام ترویجی دشمنانِ اسلام را در نحوه تنظیم سبک زندگی انسان‌ها دانست و گفت: در اسلام آمریکایی، انسان، الله و خانواده آسمانی‌ را دوست دارد، اما حاضر نیست، سبک زندگی خود را برای تشبه به الله و رسیدن به خانواده آسمانی‌اش تنظیم کند.