دور باطل نگرش مهندسی

دو مفهوم «قدرت» و «پول»، مفاهیمی ابزاری هستند که جهان امروز را در اختیار خود گرفته‌اند و انسان‌ها بیش از آن‌که آن‌ها را در کنترل داشته باشند، قربانی آن‌ها هستند. بنابراین من معتقدم که این ابزارمندشدن، انسان را درون دامی می‌اندازد که خود برای خود به‌ صورت ناخودآگاه پهن کرده است.

مدرنیسم غریزه‌گرایی و ضد عقلگرایی است

دکتر ابراهیم فیاض در نشست«تجدد در ایران عصر قاجار»گفت: مدرنیسم عقلگرایی نیست.