۴مسئله اصلی جدید میان ایران و آژانس

ایران تاکید دارد قبل از آغاز هرگونه اقدام عملی در این باره باید یک مدالیته یا رهیافت ساختاری (برنامه کار) میان ایران و آژانس نهایی شود تا روشن کند که تعهدات متقابل هر یک از دو طرف چیست، فرآیند چگونه پیش خوهد رفت و چگونه به پایان رسید.