معضل عمده درون شبکه سلطنتی انگلیس

تعدادی از خبرنگاران قدیمی شبکه خبری بی.بی.سی از وجود تبعیض‌های جنسیتی و سنی در ساختار این شبکه سخن گفتند.