«شیخ الرئیس»، اصالت وجودی یا ماهیتی؟

بوعلی سینا در پزشکی، در مغرب زمین همان قدر و مقام را دارد که در مشرق زمین در فلسفه دارد. تصویر او به عنوان امیر پزشکان، دیوارهای بسیاری از کلیساهای اروپا را تزیین کرده است.