ادعای «اکبر خوشکوشک» درباره قتل «فرخزاد»

شما قطعا یادتان باید باشد که از طریق شما برای مرحوم فرخزاد از شهر بن پاسپورت تهیه شد و من هم برای خرید بلیط و مخارج سفر به ایران به شما پول دادم. شما یک شو با حضور مرحوم فرخزاد و هایده در برلین راه انداختید و فرخزاد به همه اعلام کرد که می‌خواهد برود به ایران و به آن افتخار می‌کند. این خواست ما بود از شما که انجام شد. بعد چه اتفاقی افتاد که ایشان کشته شد؟

از انحراف در پرونده «سعید امامی» تا رسیدگی به شکایت «مهدی هاشمی»

فتنه‌ای که برخلاف فتنه قتل‌های زنجیره‌ای، انگیزه‌ها، کانال‌های تماس با بیگانگان، نحوه سازماندهی شبکه‌های فتنه و… کاملا روشن و واضح بود. با مصلحت‌سنجی‌هایی که صورت می‌گیرد برخلاف فتنه قتل‌های زنجیره‌ای که متهم ردیف اول دستگیر می‌شود، مهدی هاشمی به عنوان یکی از متهمین ردیف اول آزاد گذاشته می‌شود تا از کشور خارج گردد. و پس از خروج از کشور این حق هم به او داده می‌شود تا از افراد حقیقی و حقوقی شکایت نماید.