یک‌میلیون کارگرساختمانی از سبدکالا محرومند

از مجموع یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی کشور، فقط ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی از خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده می‌کنند و با وجود معیار بیمه بودن کارگران برای اختصاص سبد کالا، یک میلیون کارگر ساختمانی از حمایت دولت محروم می‌شوند.