چرا جنگ با خدا و رسول خدا را تعدیل می کنید؟

یک کارشناس بانکداری در همایش «اقتصاد بدون ربا» بیان داشت: چرا اسم بهره را می گذارید سود؟ چرا عرق مذهبی مردم را تعدیل می کنید به سمت پایین و جنگ با خدا و رسول خدا را تعدیل می کنید.