آرمانگرایی وجه ممتاز «چ»

تقیداتی آقای حاتمی کیا در پرداختن به شخصیت های معاصر دارند تا نسبت هایی به آدم ها داده نشود که آنها را غیرقابل دستیابی کند. به نظر می آید در این فیلم مقداری در این معنی افراط شده است. یعنی شهید چمران با وجود آنکه یک سری خلقیات زمینی داشته است مثل من و شما، اما به هر حال به یک مرگی از دنیا رفته است که حضرت امام (ره) می فرمایند کاش مثل چمران بمیریم. کسی که مرگ ویژه ای دارد حتما زندگی ویژه ای داشته است. این زندگی خاص باید تبلور بیشتری باید می داشت.