«پیام راشل کوری» پاسخی به «باتل‌فیلد»

عظیما کارگردان «پیام راشل کوری» با تاکید بر اینکه نسخه جدید این انیمیشن تا دو هفته آینده آماده می‌شود گفت:‌ در این فیلم یک جواب دندان‌شکن به بازی «battlefield» می‌دهیم.