۲۰۴۸ را به روش دهه شصتی بازی کنید

روش دهه شصتی در واقع «حجاب تکنیک» ۲۰۴۸ را که با بورژوازی و فراغت نسبت مستقیم دارد کنار می‌زند و باعث قلب ماهیت آن به یک بازی سریع و دستجمعی می‌شود.

«پو» سرگرمی تاسف‌بار برخی دختران

وسط جلسه نشسته است و تند و تند از حرف‌های رییس نت برمی دارد تا چیزی از قلم نیفتد. یکهو صدای آشنایی از گوشی بلند می‌شود که نشان می‌دهد بچه از خواب بیدار شده. وقتی این بچه از خواب بیدار می‌شود خودش را کثیف کرده و طبیعتا گرسنه است. زمان در اینجا حیاتی ست. باید هر چه زود‌تر به «پو» برسی تا وضعش خراب‌تر از اینکه هست نشود.